مقاله مقایسه یافته های سونوگرافی و سی تی اسکن در افتراق توده های بدخیم و خوش خیم تخمدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه یافته های سونوگرافی و سی تی اسکن در افتراق توده های بدخیم و خوش خیم تخمدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمدان
مقاله سونوگرافی
مقاله سی تی اسکن
مقاله نئوپلاسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: پورسید سیده سارا
جناب آقای / سرکار خانم: افخم زاده عبدالرحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تشخیص سرطان در مراحل ابتدایی بیماری باعث بهبود بقاء بیمار می شود، بنابراین در صورتی که اقدامات غیر تهاجمی از قبیل سی تی اسکن و سونوگرافی بتوانند کمک کننده باشند، می توان از آن ها برای انتخاب بیمار برای جراحی استفاده کرد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه یافته های سی تی اسکن و سونوگرافی در افتراق توده های تخمدانی خوش خیم و بدخیم انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بر روی ۸۷ بیمار دارای توده تخمدانی که تحت جراحی و بررسی پاتولوژیک قرار گرفته بودند، انجام شد. نتایج سی تی اسکن، سونوگرافی و نتیجه هیستوپاتولوژیک حاصل از جراحی توده تخمدانی ثبت شد. نسبت شانس، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی برای سونوگرافی و سی تی اسکن در افتراق توده بدخیم از توده خوش خیم محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) انجام شد.
یافته ها: حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی، صحت و نسبت شانس در سونوگرافی برای افتراق توده تخمدانی بدخیم از خوش خیم به ترتیب برابر ۷۱٫۴%، ۵۸٫۹%، ۲۵%، ۹۱٫۵%، ۶۰٫۹% و ۳٫۵۸ (حدود اطمینان ۹۵% برابر ۱۲٫۵-۱٫۳) محاسبه شد. این شاخص ها در سی تی اسکن به ترتیب برابر ۷۸٫۶%، ۷۹٫۴%، ۴۲٫۳%، ۹۵٫۱%، ۷۹٫۳% و ۱۴٫۲ (حدود اطمینان ۹۵% برابر ۵۷٫۳-۳٫۵) محاسبه شد. شاخص توده بالای ۵ سانتی متر در سنین قبل از یائسگی یا توده با هر سایز در سنین بعد از یائسگی در سونوگرافی و سی تی اسکن دارای حساسیت ۹۲٫۸% و ۱۰۰% بود. چند حفره ای بودن توده در سونوگرافی و سی تی اسکن نیز دارای ویژگی ۹۵٫۹% و ۱۰۰% بود.
نتیجه گیری: سی تی اسکن در افتراق تومورهای بدخیم از خوش خیم موثرتر از سونوگرافی است.