مقاله مقایسه یافته های اکوکاردیوگرافیک عملکرد بطن راست قبل و پس از آنژیوپلاستی شریان کرونری راست و ارتباط آن با ظرفیت عملکردی بیماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه یافته های اکوکاردیوگرافیک عملکرد بطن راست قبل و پس از آنژیوپلاستی شریان کرونری راست و ارتباط آن با ظرفیت عملکردی بیماران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بطن قلب
مقاله سیستول
مقاله آنژیوپلاستی
مقاله شریان کرونری راست
مقاله کلاس عملکردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری امیرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: کازرانی هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در بیماران تحت آنژیوپلاستی Percutaneous Coronary Intervention (PCI)، ارتباط میان وضعیت عملکرد بطن راست و پیامدهای پس از این پروسیجر همچنان نامعلوم مانده است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین ارتباط بین یافته های اکوکاردیوگرافیک سیستولیک بطن راست با ظرفیت تحمل فیزیکی بیماران پس از انجام PCI بر روی شریان کرونری راست Right Coronary Artery (RCA) بود.
روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی در بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه در سال ۱۳۹۲، ۴۰ بیمار مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد دیواره تحتانی که کاندید PCI بر روی RCA بودند و کسر جهشی بطن چپ بیشتر یا مساوی ۴۰% داشتند، وارد مطالعه شدند. بیماران در روز پذیرش و یک ماه پس از آن تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند و شاخص های عملکرد سیستولیک بطن راست از قبیل Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (TAPSE)، Tricuspid Annular Systolic Velocity (TASV)، Tei index و Right Ventricular Fractional Area Change (RVFAC) در آنان اندازه گیری و ثبت گردید. سطح ظرفیت عملکرد فیزیکی بیماران بر اساس معیارهای New York Heart Association (NYHA) در بیماران مشخص گردید.
یافته ها: میانگین کلاس عملکردی NYHA پیش از PCI برابر ۲٫۲۰±۰٫۴۶ و پس از PCI برابر ۱٫۱۰±۰٫۳۰ بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود (P<0.001). میانگین شاخص TAPSE پیش از PCI برابر ۱۸٫۶۸±۲٫۱۲ بود که پس از PCI به ۱٫۱۰±۰٫۳۰ افزایش یافت که این تغییر از لحاظ آماری معنادار بود،(P<0.001). میانگین شاخص TASV از ۱۳٫۲۸±۱٫۵۲ پیش از PCI به ۱۴٫۸۵±۱٫۹۰ افزایش یافته بود که این تغییر نیز از لحاظ آماری معنادار بود (P<0.001). میانگین شاخص Tei نیز از ۰٫۵۲±۰٫۰۵ پیش از PCI به تغییر یافته بود که این تغییر نیز از لحاظ آماری معنادار بود (P<0.001). همچنین، میانگین شاخص RVFA نیز از ۳۴٫۰۲±۲٫۴۰ پیش از PCI به۳۸٫۲۵±۲٫۵۷ افزایش یافت که این تغییر نیز از لحاظ آماری معنادار بود (P<0.001).
نتیجه گیری: بر پایه نتایج حاصله از این مطالعه، بهبود در کلیه شاخص ها و در مجموع در عملکرد سیستولیک بطن راست به دنبال انجام PCI بر روی RCA مشاهده شده بود.