مقاله مقایسه و بررسی نظرات استادان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه و بررسی نظرات استادان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجو
مقاله استاد
مقاله معیار
مقاله استاد خوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رسالت اصلی دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقای دانش، گسترش تحقیق و فراهم نمودن زمینه مساعد برای توسعه کشور است. یکی از عوامل مهم و موثر در کیفیت آموزش عالی، استاد است و تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص، مستلزم وجود کادر قوی هیات علمی می باشد. این پژوهش با هدف، بررسی نظرات استادان و دانشجویان در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که به روش Cross sectional انجام گرفت. در این بررسی ۲۴۰ نفر از استادان و ۸۹۹ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد که به روش طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پرسش نامه ای روا و پایا را تکمیل نمودند. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های توصیفی تحلیلی مناسب آنالیز گردید.
یافته ها: معیارهای اعضای هیات علمی برای یک استاد خوب به ترتیب شامل: دانش پژوهی، مهارت ارتباطی، مهارت تدریس، مهارت ارزشیابی دانشجویان و سپس ویژگی های ظاهری استادان بود. معیارهای دانشجویان برای یک استاد خوب به ترتیب شامل: مهارت ارتباطی، دانش پژوهی، مهارت تدریس، مهارت ارزشیابی دانشجویان و سپس ویژگی های فردی و ظاهری استادان بود. آزمون ANOVA رابطه معنی داری را بین سابقه کار، رتبه و موقعیت اجتماعی، رشته تحصیلی استادان و اولویت مهارت ارتباطی، دانش پژوهی، روش تدریس، ارزشیابی و ویژگی های ظاهری استادان نشان داد (P<0.050). آزمون ANOVA همچنین مشخص کرد که ارتباط آماری معنی داری بین رشته و ترم تحصیلی و اولویت مهارت ارتباطی، دانش پژوهی و ویژگی های ظاهری استادان وجود داشت (P<0.050).
نتیجه گیری: همسویی در حیطه های پنج گانه در دو گروه دانشجویان و استادان نشان دهنده تعامل بین دو گروه می باشد و این امر می تواند یادگیری را تسهیل کرده و در نهایت احساس رضایتمندی را در دانشجویان افزایش دهد و این خود گویای بهبود کیفیت در آموزش خواهد بود. از طرف دیگر، دادن اولویت بالا به حیطه مهارت های ارتباطی استاد توسط دانشجویان، بیانگر اهمیتی است که این قشر برای تعامل با استادان به عنوان پیش زمینه تعلیم و تربیت قایل شده اند.