مقاله مقایسه و ارزیابی هیبریدهای خارجی ذرت شیرین در دو تاریخ کاشت در چهار منطقه مختلف کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه و ارزیابی هیبریدهای خارجی ذرت شیرین در دو تاریخ کاشت در چهار منطقه مختلف کشور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله ذرت شیرین
مقاله تاریخ کاشت
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ماهرخ علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه جهت مقایسه عملکرد ارقام ذرت شیرین خارجی در دو تاریخ مختلف کاشت انجام شد. به همین منظور تعداد ۹ هیبرید ذرت شیرین خارجی شامل ۵ ذرت شیرین معمولی و ۴ ذرت بسیار شیرین به نام های EX08716636، Obsession، Harvest Gold‏، Chase، Temptation، Challenger، Basin، Power House‏، KSC403su به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار‏، در ۴ منطقه از کشور (کرج، مشهد، گرگان و ورامین) و در ۲ تاریخ کاشت (۳۱ اردیبهشت و ۲۱ خرداد ماه) طی سال ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که اثر مکان، اثر متقابل مکان و تاریخ کاشت و اثر رقم برای همه صفات مورد بررسی در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. اثر تاریخ کاشت بر تعداد بلال و عملکرد دانه در سطح احتمال ۱ درصد و بر بقیه صفات در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شد. بر اساس نتایج این آزمایش، کشت ذرت شیرین در مناطق گرگان و ورامین، حداکثر باید تا ۳۱ اردیبهشت ماه صورت گیرد و تاخیر در کشت به بیش از این زمان، باعث کاهش عملکرد خواهد شد ولی در مناطق کرج و مشهد و مناطق مشابه، کشت این گیاه تا ۲۱ خرداد ماه امکان پذیر است. در کرج هیبریدهای Obsession، Ex08716636، Chase، Temptation و Challenger عملکرد بیشتری نسبت به سایر هیبریدهای مورد مطالعه داشتند، بنابراین می توانند برای این منطقه توصیه شوند. به همین ترتیب، احتمالا هیبریدهای Chase و Temptation برای مشهد، Obsession برای گرگان و هیبریدهای Chase، Basin وPower House  برای ورامین قابل توصیه می باشند.