مقاله مقایسه ویژگی های عصب- روان شناختی در کودکان پیش دبستانی عادی و مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم بهمن ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۰۶۳ تا ۲۰۸۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های عصب- روان شناختی در کودکان پیش دبستانی عادی و مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال هماهنگی رشدی
مقاله ویژگی های عصب
مقاله روان شناختی
مقاله پیش دبستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی اقبال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در فعالیت های حرکتی دچار مشکل هستند. مشخصه اصلی این اختلال، نارسایی های حرکتی است. این کودکان علاوه بر مشکلات حرکتی، در حوزه های دیگر نیز با مشکلاتی مواجهند. هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه ویژگی های عصب- روان شناختی بود که طی آن کارکرد اجرایی و توجه و عملکرد های حسی- حرکتی، زبان، حافطه و یادگیری مورد بررسی قرار گرفت.
روش ها: پژوهش حاضر به شیوه علی- مقایسه ای اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان پیش دبستانی ۶ ساله شهر اصفهان بود. آزمودنی ها شامل ۵۰ کودک مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی و ۵۰ کودک عادی بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه عصب- روان شناختی Connor و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون MANOVA استفاده شد.
یافته ها: بین ویژگی های عصب- روان شناختی (کارکرد اجرایی و توجه و عملکردهای حسی- حرکتی، زبان، حافظه و یادگیری) کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشد و کودکان عادی، تفاوت معنی دار مشاهده شد (P<0.05 برای همه موارد).
نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در حوزه های عصب-روان شناختی متفاوتند و در مقایسه با کودکان عادی در سطح پایین تری قرار دارند و مشکلات حرکتی نیمرخ عصب-روان شناختی این گروه از کودکان را تحت تاثیر قرار داده است.