مقاله مقایسه ویژگی های شخصیت مرزی، خشم، خصومت و پرخاشگری در معتادان با و بدون افکار خودکشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اعتیاد پژوهی از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های شخصیت مرزی، خشم، خصومت و پرخاشگری در معتادان با و بدون افکار خودکشی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکشی
مقاله شخصیت مرزی
مقاله پرخاشگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فر محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی مته کلایی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: منطقی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیت مرزی، خشم، خصومت و پرخاشگری در معتادان با و بدون افکار خودکشی انجام شد.
روش: این پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است. نمونه این پژوهش ۳۰۰ نفر از معتادان مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر سمنان بود که با توجه به ملاک های ورود به این پژوهش بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بر اساس نمرات افکار خودکشی در دو گروه با و بدون افکار خودکشی قرار گرفتند. در این پژوهش از سه پرسشنامه افکار خودکشی، پرخاشگری باس و پری و پرسشنامه شخصیت مرزی استفاده شد.
یافته ها: ویژگی های شخصیت مرزی، خشم، خصومت و پرخاشگری در معتادان خودکشی گرا بالاتر از معتادان غیر خودکشی گرا بود.
نتیجه گیری: غربالگری و شناسایی معتادانی که در آنها ویژگی های پرخاشگری و شخصیت مرزی بالا است برای پیشگیری از خودکشی ضروری به نظر می رسد.