مقاله مقایسه ویژگی های شخصیت در دانش آموزان دختر محبوب و منزوی دبیرستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های شخصیت در دانش آموزان دختر محبوب و منزوی دبیرستانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های شخصیت
مقاله نوجوان محبوب
مقاله نوجوان منزوی
مقاله جامعه سنجی
مقاله دانش آموز دبیرستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: کیامنش علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لک زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسان موجودی اجتماعی است و داشتن روابط اجتماعی از نیازهای اساسی اوست.هدف از این پژوهش مقایسه ویژگیهای شخصیت در دانش آموزان دختر محبوب و منزوی دبیرستانی است. روش تحقیق علی مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان در شهرستان بهارستان بوده است. و روش نمونه گیری به روش خوشه ای و تصادفی بوداز بین ۲۱ دبیرستان موجود در شهرستان ,۸ دبیرستان به شکل تصادفی و خوشه ای انتخاب شدند. درکل ۱۲۳۲ نفر در پژوهش شرکت کردند . که از میان آنها به روش جامعه سنجی جمعا ۳۶۸ نفر در گروه های محبوب و منزوی قرار گرفتند. برای سنجش ویژگی های شخصیت از آزمون شخصیت آیزنک (۵۷) سوالی و برای انتخاب افراد محبوب و منزوی از پرسشنامه جامعه سنجی استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری از آزمون خی دو استفاده شد.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد میانگین ویژگی های شخصیتی برونگرایی و ثبات شخصیت در گروه محبوب بیشتر از گروه منزوی بود.و میانگین ویژگی های شخصیتی درونگرایی و روانرنجوری در گروه منزوی بیشتر از گروه محبوب بود. از یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت ویژگی های شخصیتی افراد بر محبوبیت یا انزوا تاثیر گذار است.