مقاله مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های اسنادی در زوج های عادی و متقاضی طلاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۵۲ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های اسنادی در زوج های عادی و متقاضی طلاق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی شخصیت
مقاله سبک اسناد
مقاله زوج های عادی و متقاضی طلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: کجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری زاده نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، مقایسه ویژگی های شخصیت و سبک های اسنادی در زوج های عادی و متقاضی طلاق بود. حجم نمونه، شامل ۱۰۰ زن و مرد ۲۳ تا ۵۵ ساله (۲۵ زوج عادی از میان کارکنان دادگستری و ۲۵ زوج متقاضی طلاق، مراجعه کننده به دادگستری شهر کرمانشاه در سال ۹۰۱۳۸۹) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (کوستا و مک گری، ۲۰۰۴)(NEO-FFI)  و پرسشنامه سبک های اسنادی پترسون و همکاران (۱۹۸۲) (ASQ) استفاده شد. پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع علی مقایسه ای است. با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داده شد که متقاضیان طلاق از سبک اسنادی موقت و کلی و زوج های عادی از سبک اسنادی پایدار و اختصاصی استفاده می کنند، اما دو گروه از نظر سبک اسناد درونی بیرونی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. همچنین یافته ها نشان داد که بین عامل نورزگرایی و رضایت زناشویی رابطه ای منفی (P<0.01)، و بین مقبولیت و رضایت زناشویی (P<0.03)، و گشودگی و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد (P<0.02) بین دو گروه زوج های عادی و متقاضی طلاق از نظر استفاده از سبک های اسنادی و ویژگی های شخصیت تفاوت معناداری وجود داشت (P<0.01).