مقاله مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت در دانشجویان معتاد و غیر معتاد به اینترنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۹۰ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت در دانشجویان معتاد و غیر معتاد به اینترنت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد به اینترنت
مقاله ویژگی های شخصیتی
مقاله سبک های هویت
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدیان مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دسترسی به اینترنت پدیده ای رو به گسترش است. همزمان با دسترسی روزافزون و گسترده مردم به اینترنت، شاهد نوعی وابستگی در جوانان هستیم. این پژوهش به منظور مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت در دانشجویان معتاد و غیر معتاد به اینترنت، انجام پذیرفت.
مواد و روش ها: این تحقیق علی – مقایسه ای بود و در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر خوابگاهی ساکن در خوابگاه های دانشگاه تهران (حدود ۶۰۰۰ نفر) بود که بر اساس جدول Morgan، تعداد ۳۸۰ نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به نسبت جمعیت هر کدام از خوابگاه ها به پخش و اجرای پرسش نامه های مربوط پرداخته شد، به این صورت که با مراجعه به هر یک از اتاق های دانشجویی، پرسش نامه ها را تحویل و بعد از حدود ۲۰ دقیقه جمع آوری گردید. ابزار تحقیق حاضر عبارت بود از پرسش نامه اعتیاد به اینترنت Young (IAD یا Internet addiction test)، پرسش نامه ویژگی های شخصیتی (NEO یا Personality inventory NEO) و پرسش نامه سبک های هویت Berzonsky (ISI-6 یا Identity styles). برای تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و تحلیلی از آزمون آماری t، استفاده شد.
یافته ها: بین دانشجویان معتاد و غیر معتاد به اینترنت از نظر ویژگی های شخصیتی تفاوت وجود داشت. به این ترتیب که روان رنجورخویی در دانشجویان معتاد به اینترنت بیشتر از دانشجویان غیر معتاد بود و سه متغیر برونگرایی، سازش پذیری و وظیفه شناسی در دانشجویان غیر معتاد بیشتر از گروه معتاد بود. اما از نظر ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد. همچنین بین دو گروه از نظر متغیرهای هویتی تفاوت معنی داری مشاهده شد، به این معنی که هویت اطلاعاتی در دانشجویان غیر معتاد بیشتر از گروه معتاد بود و نیز هویت هنجاری و هویت سردرگم-اجتنابی در گروه معتاد بیشتر از گروه غیر معتاد دیده شد.
نتیجه گیری: بین افراد معتاد و غیر معتاد به اینترنت از نظر برخی از ویژگی های شخصیتی و سبک های هویتی تفاوت وجود داشت.