مقاله مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشجویان دانشگاه پوترا مالزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۸۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشجویان دانشگاه پوترا مالزی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات ویژگی های شخصیتی
مقاله پنج عامل شخصیتی
مقاله دانشجویان ایرانی و مالزیایی.نویند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: کنعانی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: صمصام شریعت سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلک نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشجویان دانشگاه پوترا مالزی بود. جامعه آماری پژوهش را همه دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشجویان دانشگاه پوترا مالزی تشکیل می دادند که از میان آنان به شیوه تصادفی ساده ۸۰۰ دانشجو (۴۰۰ ایرانی و ۴۰۰ مالزیایی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه پنج عامل شخصیتی NEO 60 سوالی بود که به دو زبان فارسی (برای دانشجویان ایرانی) و انگلیسی (برای دانشجویان مالزیایی) ارائه گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از روش تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن جنسیت و سن افراد به عنوان متغیرهای مداخله گر، از بین ابعاد ویژگی های شخصیتی، دانشجویان ایرانی و مالزیایی در ابعاد روان رنجوری و برونگرایی با یکدیگر تفاوت معنادار نشان دادند (P£۰٫۰۱). نتایج پژوهش نشان داد که روان رنجوری و برونگرایی در دانشجویان مالزیایی از دانشجویان ایرانی بیشتر بوده است (P£۰٫۰۱).