مقاله مقایسه ویژگی های شخصیتی، احساسات عاطفی و ابراز رضایت از همسر در زنان شوهر معتاد و زنان شوهر سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های شخصیتی، احساسات عاطفی و ابراز رضایت از همسر در زنان شوهر معتاد و زنان شوهر سالم
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساسات عاطفی
مقاله پرخاشگری
مقاله ویژگی های شخصیتی
مقاله مواد مخدر
مقاله زنان همسر معتاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری رویا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبریان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نارنجی ها هومان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی، احساسات عاطفی و روابط با همسر در زنان همسر معتاد و زنان همسر سالم است. این پژوهش به روش مقطعی (علی مقایسه ای) بین دو گروه زنان همسر معتاد و زنان هسر سالم انجام شد. در کل ۴۰۰ نفر از زنان (۲۰۰ زن همسر معتاد و ۲۰۰ زن همسر سالم) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد احساسات منفی از قبیل بدگمانی و بی اعتمادی، حقارت و ناتوانی، خجالت و شرمندگی، ترس و نگرانی، عدم امنیت، ناامیدی و پرخاشگری زنان همسر معتاد نسبت به زنان همسر سالم بیشتر است. زنان همسر معتاد از پایداری هیجانی و وظیفه شناسی کمتری نسبت به زنان همسر سالم برخوردارند، همچنین زنان همسر معتاد از حضور همسر در منزل، حمایت عاطفی، حمایت اقتصادی و رضایت جنسی از همسر ابراز رضایت کمتری داشتند.