مقاله مقایسه ویژگی های ساختاری، کشت سلولی و القایی اجزا فولیکول پر و مو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های ساختاری، کشت سلولی و القایی اجزا فولیکول پر و مو
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت سلول
مقاله پاپیلای درمی
مقاله درم
مقاله بافت شناسی
مقاله القا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قارزی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به این که فولیکول های مو و پر در جریان تکوین جنینی طی یک الگوی مشابه شکل می گیرند هدف تحقیق حاضر این بود که ساختار بافت شناسی، قابلیت رشد سلول های درمی آن ها در محیط کشت و قابلیت القایی این سلول های کشت شده برای شروع برهم کنش های درمی- اپیدرمی مورد مقایسه قرار گیرد.
مواد و روش ها: فولیکول های پر و مو به ترتیب از کبوتر و موش صحرایی تهیه شد. از یک طرف، برخی از فولیکول ها برای کارهای بافت شناسی آماده شدند و از طرف دیگر فولیکول های باقی مانده برای خارج کردن پاپیلای درمی از آن ها مورد استفاده قرار گرفتند. پاپیلاهای خارج شده در محیط کشت رشد داده شدند. سلول های کشت شده سپس به داخل نیمه-فولیکول های موی بدون پاپپلا حاصل از موش بدون تیموس پیوند زده شدند. بعد از ۲۸ روز فولیکول های دریافت کننده پیوند مورد ارزیابی بافت شناسی قرار گرفتند.
نتایج: مطالعات بافت شناسی آشکار کرد که دو فولیکول (پر و مو) علی رغم داشتن تفات های مشخص بطور کلی دارای ساختار مشابهی هستند. سلول های پاپیلای درمی فولیکول مو در محیط کشت نسبت به سلول های پاپیلای پر از سرعت رشد بیشتری برخوردار بوده و تجمعات سلولی بزرگتر و متراکم تری را ایجاد نمودند. بر خلاف سلول های پاپیلای مو، سلول های پاپیلای پر نتوانستند در فولیکول های تیمار شده سبب القا رشد مو گردند.
نتیجه گیری: علی رغم شباهت در الگوی رشد جنینی، ساختار بافتی و رشد در محیط کشت، بنظر می رسد که در حالت بلوغ پیام های ارسالی از سلول های کشت شده پاپیلای درمی فولیکول پر بوسیله سلول های اپیدرمی فولیکول مو برای شروع برهم کنش درمی-اپیدرمی قابل شناسایی و پاسخ گویی نیست.