مقاله مقایسه ویژگی های روان شناختی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) دارای سوء مصرف مواد با همتایان غیر معتاد در شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۱۸۸ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های روان شناختی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) دارای سوء مصرف مواد با همتایان غیر معتاد در شهر کرمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالتیپل اسکلروزیس
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله سایکوپاتولوژی
مقاله ویژگی های روان شناختی
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شفا محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرقاینی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: استیلایی فریبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوء مصرف مواد می تواند اثرات گوناگونی بر توانایی فیزیکی و روانی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis یا MS) داشته باشد. در حال حاضر مطالعات در مورد ارتباط بین سوء مصرف مواد و سایکوپاتولوژی آن با نوع و شدت بیماری مالتیپل اسکلروزیس محدود است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی سایکوپاتولوژی زمینه ای در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس دارای سوء مصرف مواد در شهر کرمان انجام شد.
روش: این مطالعه مورد- شاهدی به شکل مقطعی بر روی ۱۲۵ بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در شهر کرمان در سال ۱۳۹۱ انجام شد. از این تعداد ۱۰۰ بیمار بدون سوء مصرف مواد و ۲۵ بیمار دارای سوء مصرف مواد بودند. در هر گروه شدت ناتوانی بیمار بر اساس معیار(Kurtzke expanded disability status scale) Kurtzke EDSS  تعیین گردید و تمام بیماران تست چند محوری Millon را انجام دادند. جهت تشخیص سوء مصرف مواد از معیارهای DSM-IV TR (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th Edition, Text revision) استفاده شد.
یافته ها: فراوانی اختلالات سایکوپاتولوژیک هذیانی، دیگرآزاری، پارانوئید و وسواسی دو گروه از نظر آماری با هم تفاوت معنی داری داشتند؛ به طوری که اختلال هذیانی، دیگرآزاری و پارانوئید در افراد با سابقه سوء مصرف مواد و اختلال وسواسی در گروه بدون سوء مصرف مواد فراوانی بیشتری داشت. معیار EDSS در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد بالاتر بود. همچنین نوع بیماری در بیماران دو گروه با یکدیگر متفاوت بود. نوع عود کننده- بهبود یابنده (Relapsing-Remitting) این بیماری در گروه بدون سوء مصرف مواد و نوع پیش رونده- عود کننده (Progressive-Relapsing) در گروه با سوء مصرف مواد به صورت معنی داری از نظر آماری بیشتر بود.
نتیجه گیری: اختلالات سایکوپاتولوژی در هر دو گروه دیده می شود. سوء مصرف مواد نه تنها با شدت و نوع بیماری مالتیپل اسکلروزیس در ارتباط است، بلکه با نوع سایکوپاتولوژی این بیماران نیز مرتبط می باشد.