مقاله مقایسه ویژگی های آکوستیکی صوت در معلمان زن با و بدون شکایت صوتی در مدارس ابتدایی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۲۵۵ تا ۱۲۶۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های آکوستیکی صوت در معلمان زن با و بدون شکایت صوتی در مدارس ابتدایی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های آکوستیکی
مقاله شکایت صوتی
مقاله معلمان زن
مقاله مدارس ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقادوست عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: امیری شوکی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی نگین
جناب آقای / سرکار خانم: جلایی شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: معلمان بزرگ ترین گروه کاربران حرفه ای صوت محسوب می شوند که به واسطه شرایط شغلی خاصی که دارند به میزان بیشتری در معرض ابتلا به اختلالات صوت قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه ویژگی های آکوستیکی صوت در معلمان زن دارای شکایت صوتی و بدون شکایت صوتی صورت گرفت.
مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی – تحلیلی، غیر مداخله ای و از نوع مقطعی – مقایسه ای است که بر روی ۸۰ معلم زن مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران در دو گروه با و بدون شکایت صوتی صورت گرفت. اطلاعات زمینه ای از طریق مصاحبه استخراج شد و سپس ارزیابی آکوستیکی صوت از طریق کشش واکه /a/ صورت گرفت. میانگین فرکانس پایه، آشفتگی فرکانس، نسبت هارمونیک به نویز و آشفتگی شدت با استفاده از نرم افزار Praat نسخه ۵٫۳٫۱۳ محاسبه شد و داده های به دست آمده از دو گروه مورد مقایسه آماری قرار گرفت.
یافته ها: در تمامی متغیرهای مورد بررسی که شامل میانگین، فرکانس پایه، آشفتگی فرکانس، نسبت هارمونیک به نویز و آشفتگی شدت بودند، تفاوت معنی داری بین دو گروه یافت نشد (P>0.05).
نتیجه گیری: الزاما بین نتایج ارزیابی آکوستیکی صوت در دو گروه با و بدون شکایت صوتی تفاوت معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر، شاید ویژگی های آکوستیکی صوت خود به تنهایی نمی توانند بین افراد دارای شکایت صوتی و بدون شکایت صوتی تمیز بگذارند و نیاز به استفاده از روش ها و شاخص های آکوستیکی کامل تری مانند شاخص شدت بدآوایی (Dysphonia severity index یاDSI ) می باشد که خود مستلزم پژوهش های بیشتری است.