مقاله مقایسه ویژگی های آوایی- واجی و صرفی-نحوی کودکان مبتلا به اوتیسم با کودکان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۶۴ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های آوایی- واجی و صرفی-نحوی کودکان مبتلا به اوتیسم با کودکان سالم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودکان اوتیسم
مقاله کودکان سالم
مقاله ویژگی های آوایی
مقاله واجی
مقاله ویژگی های صرفی
مقاله نحوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روح پرور رحیمه
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: مددی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از بارزترین مشخصه های کودکان مبتلا به اوتیسم وجود اشکال در ویژگی-های زبانی است. هدف مقاله حاضر،بررسی برخی از ویژگی های زبانی کودکان مبتلا به اوتیسم و مقایسه آنها با کودکان سالم در زبان فارسی می باشد.
روش بررسی: با ضبط گفتار ۲۰ کودک دختر و پسر هفت تا یازده ساله مبتلا به اوتیسم، ویژگی هایآوایی- واجی و صرفی -نحوی آنها با ویژگی های مشابه ۲۰ کودک سالم همسن آنها مقایسه شد.داده ها با استفاده از آزمون دقیق فیشر در نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ پردازش شدند.
یافته ها: حذف همخوان ها، جابه جایی همخوان ها، عدم کاربرد تکیه در هجای مناسب، آهنگ کلام غیر معمول، عدم کاربرد صحیح زمان دستوری،عدم کاربرد یا کاربرد اشتباه حروف اضافه،اشکال در جمع بستن اسم ها، عدم کاربرد جملات مرکب در کودکان مبتلا به اوتیسم و سالم تفاوت معناداری داشت (P<0.05)؛ درحالیکه در درج آوا، فرایند قلب، عدم وجود تطابق میان فاعل و فعل، اشکال در منفی کردن افعال و اشکال در کاربرد صفات اشاره بین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (P>0.05).
نتیجه گیری: کودکان مبتلا به اوتیسم، در زمینه های آوایی-واجی و صرفی-نحوی با مشکلات بیشتری نسبت به کودکان سالم همسن خود روبه رو هستند، و نیاز است با برنامه های آموزشی مناسب سعی شود این مشکلات هرچه کمتر شوند.