مقاله مقایسه ویژگی های آنتی اکسیدانی و فیتوشیمیایی ترامتس جیبوزا (Trametes gibbosa) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۷۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی های آنتی اکسیدانی و فیتوشیمیایی ترامتس جیبوزا (Trametes gibbosa)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Trametes
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله فنل
مقاله فلاونوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکوت طبری شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: صفاییان شیلا
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده سعیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف تحقیق: قارچ دارویی Trametes gibbosa خانواده پلی پوراسه و راسته پلی پور دارای کاربردهای دارویی فراوانی در سرتاسر دنیا می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه میزان فعالیت آنتی اکسیدانی این قارچ به دو روش مهار رادیکال آزاد و قدرت احیا و تعیین میزان فنل و فلاونوئید آن است.
مواد و روش ها: پس از تهیه عصاره متانولی ویژگی های آنتی اکسیدانی آن توسط دو روش آنتی اکسیدانی از قبیل فعالیت مهار رادیکال DPPH و همچنین ظرفیت احیا کنندگی (RP) سنجش شد BHT و BHA به عنوان آنتی اکسیدان های مصنوعی در مقایسه با عصاره متانولی قارچ T. gibbosa در غلظت های مشابه فراهم شدند. هشت غلظت از عصاره متانولی تهیه شد (۱۰۰۰-۱۲٫۵ میکروگرم بر میلی لیتر). همچنین میزان فنل و فلاونوئید در حلال متانولی مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی وابسته به غلظت عصاره بود. بالاترین میزان جاروب کنندگی رادیکال آزاد را غلظت (%۱۹٫۶۱) ۷۵۰ mg mL-1 و پایین ترین فعالیت در غلظت (%۴٫۱۸) ۱۲٫۵ mg mL-1 مشاهده شد. بالاترین ظرفیت قدرت احیا در غلظت (۰٫۳۲۸) ۱۰۰۰ mgmL-1 و پایین ترین ظرفیت قدرت احیا را غلظت (۰٫۱۲۹) ۱۲٫۵ mg mL-1 داشت. میزان فنل کل ۱٫۳۰±۰٫۰۳ میلی گرم گالیک اسید معادل وزن تر و میزان فلاونوئید کل برابر با ۱٫۵۵±۰٫۲۶ میلی گرم کوئرستین معادل وزن تر حاصل شد.
نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که در غلظت های بالاتر، فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتر عصاره و در غلظت های پایین تر، فعالیت آنتی اکسیدانی کمتر عصاره حاصل شد. در هر دو روش اتخاذ شده برای سنجش ظرفیت آنتی اکسیدانی نتایج نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی شدیدا به غلظت عصاره وابسته بود. بطور کلی نتایج نشان داد که عصاره متانولی نمونه، فعالیت آنتی اکسیدانی قابل ملاحظه ای نداشت.