مقاله مقایسه ویژگی شخصیتی توافق پذیری (سازگاری) و سلامت معنوی معتادان مقیم در مراکز اجتماع درمان مدار و معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه ویژگی شخصیتی توافق پذیری (سازگاری) و سلامت معنوی معتادان مقیم در مراکز اجتماع درمان مدار و معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون اهواز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توافق پذیری (سازگاری)
مقاله متادون
مقاله درمان
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریم نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مکتبی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی هانی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی شخصیتی توافق پذیری (سازگاری) و سلامت معنوی در معتادان مقیم در مرکز اجتماع درمان مدار (TC) و معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون در سال ۹۰-۹۱ شهر اهواز می باشد.
روش کار: این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود و جامعه پژوهش شامل بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای سرپایی و معتادین مقیم مراکز شبانه روزی بهزیستی می باشد که از روش نمونه گیری چند مرحله ای برای انتخاب نمونه استفاده شد. برای این منظور به مراکز تحت پوشش بهزیستی و کلینیک های روان شناسی مراجعه گردید و از میان مراکز اجتماع درمان مدار (TC) تحت پوشش بهزیستی، ۱ مرکز و از میان ۱۰ کلینیک درمان سرپایی اعتیاد، ۵ کلینیک از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد و در مجموع ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه شخصیتی نئو (مقیاس سازگاری) و پرسش نامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین می باشد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند راهه (MANOVA) استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد، به طوری که میانگین امتیازات اعضای انجمن معتادان مقیم در مرکز اجتماع درمان مدار (TC) در مولفه سازگاری و سلامت معنوی به طور معنی داری (P<0.0001) بالاتر از میانگین امتیازات معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون است.
نتیجه گیری: حضور معتادان در مرکز اجتماع درمان مدار (TC) منجر به افزایش امیدواری و سرزندگی نسبت به درمان نگهدارنده با متادون می شود. بنابراین، به دلیل حضور فعالانه این افراد در مراکز اجتماع درمان مدار، میزان سلامت معنوی و توافق پذیری (سازگاری) این افراد تغییرات مثبت بیشتری می کند و انگیزه ترک بدون بازگشت برای آنان هموارتر و میسرتر می شود.