مقاله مقایسه وضعیت سر و شانه در دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۷۲ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه وضعیت سر و شانه در دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سر به جلو
مقاله کج گردنی
مقاله اکستنشن سر
مقاله شانه نابرابر
مقاله شانه گرد
مقاله نابینا
مقاله ناشنوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالی شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نورسته علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سیستم های حس عمقی، وستیبولار و بینایی نقش مهمی در کنترل حرکت انسان دارند. نقص هریک می تواند منجر به مشکلاتی در تعادل، وضعیت و هماهنگی گردد. این مطالعه به منظور مقایسه وضعیت سر و شانه در دانش اموزان نابینا، ناشنوا و عادی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی ۱۶ کودک نابینا، ۳۰ کودک ناشنوا و ۶۰ کودک عادی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۰ انجام شد. برای ارزیابی وضعیت سر و شانه از روش عکسبرداری در نمای قدامی و جانبی استفاده شد.
یافته ها: زاویه سر به جلوی نابینایان کمتر از گروه ناشنوایان و عادی بود (P<0.05). زوایه شانه گرد نابینایان و ناشنوایان مشابه و کمتر از گروه عادی، زاویه شانه نابرابر در ناشنوایان کمتر از سایر گروه ها و زاویه کج گردنی نابینایان و ناشنوایان مشابه و بیشتر از گروه عادی بود (P<0.05).
نتیجه گیری: نارسایی در بینایی و شنوایی با ناهنجاری های وضعیتی مرتبط است. به صورتی که میزان ناهنجاری ها در دانش اموزان نابینا بیشتر از دانش اموزان ناشنوا بود و نابینایی بیش از ناشنوایی با ناهنجاری های قامتی مانند سر به جلو و کج گردنی ارتباط دارد.