مقاله مقایسه وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع گرای دانشگاه فردوسی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۹۳ تا ۵۰۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع گرای دانشگاه فردوسی مشهد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعیت روانی
مقاله فردگرایی
مقاله جمع گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میردورقی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی فدردی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بر اساس مفهوم «تناسب شخص- محیط»، اگرچه داشتن شخصیتی هماهنگ با ارزش های فرهنگ حاکم، بهزیستی ذهنی را افزایش خواهد داد، اما عدم هماهنگی باعث کاهش بهزیستی خواهدشد. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع گرا در فرهنگ ایران صورت پذیرفت.
مواد و روش ها: روش این پژوهش، توصیفی و از نوع مقایسه ای بود. از بین تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که درسال تحصیلی ۹۱-۹۲ در دانشکده های واقع در پردیس این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند، نمونه ای ۱۵۰ نفری با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای و بر اساس دانشکده انتخاب گردید و با استفاده از پرسش نامه های فردگرایی- جمع گرایی اوکلند و پرسش نامه SCL- 90 مورد ارزیابی قرارگرفتند.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که دو گروه از لحاظ عملکرد کلی شان در پرسش نامه SCL- 90، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. همچنین نتایج آزمون های اثرات بین آزمودنی ها نشان داد که در خرده مقیاس حساسیت در روابط متقابل، پرخاشگری و افکار پارانوییدی دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. به گونه ای که دانشجویان فردگرا به طور معناداری، نمرات بالاتری در این سه خرده مقیاس داشتند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه دیدگاه «تناسب شخص- محیط» تریاندیس را تایید می نماید. در فرهنگ ایرانی که به عنوان یکی از فرهنگ های جمع گرا شناخته می شود، دانشجویان فردگرا مشکلات روان شناختی بیشتری داشتند، در حالی که دانشجویان جمع گرا وضعیت روانی بهتری داشتند.