مقاله مقایسه وضعیت اجرای کدهای اخلاقی در بین دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرا شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۷۴ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه وضعیت اجرای کدهای اخلاقی در بین دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرا شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کدهای اخلاقی
مقاله دانشجوی پرستاری
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی لنجی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قائدی حیدری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کدهای اخلاقی،به عنوان راهنمای عملی مراقبت های پرستاری تدوین یافته است و مرجع تصمیماتی است که در فرایند مراقبتی توسط پرستاران اتخاذ می گردد. با توجه به اهمیت موضوع اخلاق در پرستاری و اجرای تحقیقات عمدتا کیفی در این زمینه، هدف از این مطالعه کمی، مقایسه وضعیت اجرای کدهای اخلاقی در بین دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرا شهر اصفهان می باشد.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای ۳۱ آیتمی و برگرفته از کدهای اخلاقی منتشره توسط وزارت بهداشت برای پرستاران بود. این پرسشنامه علاوه بر بخش اطلاعات فردی، دارای دو بخش کدهای اخلاقی مربوط به ارایه خدمات بالینی (۲۳ آیتم) و ارتباط با تیم درمان (۸ آیتم) می باشد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. نمونه گیری به روش آسان بر روی ۳۲ نفر از دانشجویان پرستاری و ۴۰ نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان الزهرا انجام گرفت. داده ها، با آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: در دانشجویان پرستاری و پرستاران به ترتیب میانگین سن
۲۲٫۲۹(۱٫۳۷) و ۲۹٫۴۷(۷٫۳۴) سال بود. اکثر دانشجویان ۹۳٫۸ درصد و پرستاران ۸۷٫۵ درصد را زنان تشکیل می دادند. در بخش کدهای اخلاقی مربوط به ارایه خدمات بالینی تفاوت معنی داری بین گروه ها وجود نداشت، اما در بخش کدهای اخلاقی مربوط به ارتباط با تیم درمان پرستاران به طور معنی داری نمره بالاتری کسب کردند(P=0.04).
نتیجه گیری: با توجه به حضور بیش تر پرستاران در بالین و مواجهه با موقیعت های اخلاقی، انتظار می رفت ایشان کدهای اخلاقی را بهتر از دانشجویان پرستاری رعایت کنند، اما این مورد، فقط در بخش ارتباط با تیم درمان محقق گردید. لذا پیشنهاد می شود که مدیران و مربیان پرستاری تدابیر لازم جهت رعایت بیش تر کدهای اخلاقی مربوط به ارایه خدمات بالینی، توسط دانشجویان پرستاری و به ویژه پرستاران اتخاذ کنند.