مقاله مقایسه هوش هیجانی و سبک های هویت در زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و زنان عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه هوش هیجانی و سبک های هویت در زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و زنان عادی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله هویت
مقاله افسردگی
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکریان مقدم زنجانی هما
جناب آقای / سرکار خانم: باقری فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: جزایری سیدمجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امیری حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی و سبک های هویت در زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و زنان عادی انجام گرفت. در یک پژوهش پس رویدادی ۱۲۰ زن (۶۰ نفر افسرده و ۶۰ نفر عادی) از میان زنان مراجعه کننده به یک مرکز مشاوره در سال ۱۳۹۰ افسرده تشخیص داده شده بودند و همچنین دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (که به عنوان افسرده تشخیص داده نشده بودند) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس هوش هیجانی (بار- آن، ۱۹۹۷) و پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی پایگاه هویت من (بنیون و آدامز، ۱۹۸۶) بود. تحلیل یافته ها با ضریب همبستگی پیرسون و MANOVA نشان داد، بین زنان افسرده و عادی در سطوح هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.001) و بین سبک هویت زنان افسرده و عادی نیز تفاوت معناداری مشاهده گردید (P<0.001). همچنین، بین هوش هیجانی و سبک هویت در زنان افسرده و عادی، به صورت جداگانه، ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.001). این پژوهش حاکی از ارتباط و اهمیت هوش هیجانی و سبک هویت در تبیین افسردگی است که نتایج آن در برنامه های پیشگیرانه و درمانی قابل استفاده است.