مقاله مقایسه هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی مدرسه از صفحه ۸۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه هوش هیجانی و ذهن خوانی دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله ذهن خوانی
مقاله بی انضباطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی سامان
جناب آقای / سرکار خانم: مصرآبادی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: زوار تقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشخیص ویژگی های دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط از اولین گام های مدیریت کلاس اثربخش است. در این راستا هدف از این پژوهش تعیین تفاوت دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط از لحاظ هوش هیجانی و ذهن خوانی است. نمونه این پژوهش ۳۸۴ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه سال تحصیلی ۹۰ – ۸۹ شهر تبریز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و روش هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط از دو نقطه برش برای نمرات انضباط دختران و پسران و نیز نظرات مسوولین مدرسه استفاده شد. همچنین برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه هوش هیجانی شیرینگ و آزمون ذهن خوانی بارون – کوهن استفاده گردید. داده های به دست آمده با آزمون های MANOVA و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین دو گروه از لحاظ ترکیب نمرات هوش هیجانی و ذهن خوانی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان دادند که بین دو گروه دانش آموزان از لحاظ متغیرهای هوش هیجانی و ذهن خوانی تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هوش هیجانی بالا منجر به کاهش مشکلات انضباطی شده و وجود دانش آموزانی با ذهن خوانی بالا موجب بروز مشکلات انضباطی در مدارس می شود.