مقاله مقایسه هوش هیجانی و افسردگی پس از زایمان در دو گروه از مادران با زایمان طبیعی و سزارین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مراقبت های نوین از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه هوش هیجانی و افسردگی پس از زایمان در دو گروه از مادران با زایمان طبیعی و سزارین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی پس از زایمان
مقاله زایمان طبیعی
مقاله سزارین
مقاله هوش هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: غنی فر محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افسردگی مهمترین اختلال روانی پس از زایمان است که می تواند اثرات ناگواری بر مادر، کودک و خانواده داشته باشد و در صورت عدم توجه و درمان آن صدمات جبران ناپذیری را به دنبال دارد، این مطالعه با هدف مقایسه هوش هیجانی و افسردگی پس از زایمان در دو گروه از مادران با زایمان طبیعی و سزارین انجام گردید.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی ۹۵ نفر از مادران نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان فردوس شامل ۴۹ نفر با زایمان طبیعی و ۴۶ نفر با زایمان سزارین که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی شامل سن، شغل و پرسشنامه های استاندارد افسردگی Beck و هوش هیجانی Shering بود که در هر دو گروه سه ماه پس از زایمان توسط مادران تکمیل گردید. پایایی این دو پرسشنامه در این مطالعه با استفاده از ضریب Cronbach Alpha به ترتیب ۰٫۹۰ و ۰٫۸۲ به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۵ و آزمون های آماری Independent T Test، ANOVA، Range Tukey، Fisher’s z ، Pearson و Regression در سطح معنی داری ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در این مطالعه ۶۷٫۳% از مادران با زایمان طبیعی و ۷۱٫۷% از مادران با زایمان سزارین خانه دار بودند. بیشتر افراد مورد مطالعه شامل ۵۹٫۲% مادران با زایمان طبیعی و ۵۰% مادران با زایمان سزارین دارای سن ۲۵ سال و کمتر بودند. نتایج نشان داد که میانگین نمره افسردگی پس از زایمان و هوش هیجانی در دو گروه از مادران با زایمان طبیعی و مادران سزارین شده تفاوت معنی داری ندارد (p>0.05). بین هوش هیجانی و مولفه های آن با افسردگی پس از زایمان در کل و در دو گروه از مادران با زایمان طبیعی و مادران سزارین شده رابطه منفی و معنی داری به دست آمد (p<0.001). در گروه مادران با زایمان طبیعی مولفه های خودکنترلی و خودآگاهی و در گروه مادران با زایمان سزارین مولفه های خودکنترلی و مهارتهای اجتماعی می توانند به ترتیب حدود ۵۰% و ۵۳% از تغییرات افسردگی پس از زایمان را تبیین کنند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، می توان با افزایش هوش هیجانی از طریق برنامه های آموزشی و اعمال روش های مناسب، افسردگی پس از زایمان را کاهش داد.