مقاله مقایسه همبستگی شاخص های استرس گرمایی دمای تر گویسان، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه همبستگی شاخص های استرس گرمایی دمای تر گویسان، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله گرما
مقاله استرین
مقاله دما
مقاله فیزیولوژیک
مقاله شیشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حورفراست غزال
جناب آقای / سرکار خانم: صالح پور سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: خداکریم سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرنژاد ناصح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف:استرس گرمایی یکی از اصلی ترین و شایع ترین مشکلات در محیط های کاری است. فشار گرمایی بیش از حد می تواند به نشانه های مختلف کلینیکی از جمله سردرد، تهوع و استفراغ بینجامد. هدف از این مطالعه مقایسه رابطه همبستگی شاخص های استرس گرمایی دمای تر گویسان، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با پارامترهای فیزیولوژیکی دمای تمپان و ضربان قلب در یک صنعت شیشه است.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی ۷۲ نفر کارگر مرد در یک کارخانه شیشه انجام گرفت. پارامترهای جوی دمای خشک، دمای تر طبیعی و دمای گوی سان اندازه گیری و شاخص های استرس گرمایی برآورد شد. دمای تمپان و ضربان قلب نیز اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: همبستگی بین دمای تمپان و ضربان قلب با شاخص ها معنی دار بود (p-value<0.05). میزان همبستگی بین شاخص دمای تر گویسان با ضربان قلب و دمای تمپان به ترتیب (۰٫۲۰۸) و (۰٫۲۱۴)، بین شاخص استرین فیزیولوژیکی با ضربان قلب و دمای تمپان (۰٫۴۲۳) و (۰٫۷۰۱) و بین شاخص استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان به ترتیب (۰٫۵۷۹) و (۰٫۰۶۸) می باشد.
نتیجه گیری: شاخص استرین فیزیولوژیکی نسبت به شاخص های دیگر همبستگی بیشتری با پارامترهای فیزیولوژیکی اندازه گیری شده در این مطالعه دارد بنابراین شاخص استرین فیزیولوژیکی برای ارزیابی استرس گرمایی در بین کارگران به عنوان بهترین شاخص معرفی می شود.