مقاله مقایسه همبستگی خود – استنادی مجله با ضریب تاثیر مجلات انگلیسی پزشکی داخلی در دو نمایه نامه WoS و ISC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۴۷۸ تا ۴۸۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه همبستگی خود – استنادی مجله با ضریب تاثیر مجلات انگلیسی پزشکی داخلی در دو نمایه نامه WoS و ISC
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشریات ادواری
مقاله نشریات پزشکی
مقاله استناد
مقاله پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
مقاله وبگاه علوم
مقاله ضریب تاثیر نشریه
مقاله خود
مقاله استنادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی میرسعید سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: قانع محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی نادیا
جناب آقای / سرکار خانم: آزاده فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان زاده باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استناد یکی از نمادهای ارزش مجلات علمی در عرضه دانش است. سهم خود – استنادی ها در مقایسه عملکرد مجلات بر اساس این شاخص، به ویژه در پایگاه های استنادی بین المللی، اهمیت دارد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر خود – استنادی مجله در ضریب تاثیر مجله های لاتین پزشکی کشورمان در وبگاه علوم(WoS)  و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  می باشد.
روش بررسی: ضریب تاثیر ۱۲ مجله در پایگاه WoS و ۲۶ عنوان در پایگاه ISC در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ با نگرش به نرخ خود – استنادی های مجله مورد مقایسه قرار گرفت. نرخ خود – استنادی در پایگاه ISC با استفاده از جدول مجلات استناد کننده و استناد شونده محاسبه گردید. برای مقایسه نرخ خود – استنادی بین دو پایگاه از آزمون های  Wilcoxonو Mann-whitney استفاده شد. برای تعیین همبستگی خود – استنادی با ضریب تاثیر در وبگاه علوم از آزمون Pearson و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از آزمون Spearman استفاده گردید. مقایسه همبستگی مورد بررسی بین دو پایگاه با تحلیل Covariance انجام شد.
یافته ها: نرخ خود – استنادی مجله در دو پایگاه تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05). در وبگاه علوم همبستگی قوی و مثبتی بین خود – استنادی مجله و ضریب تاثیر وجود داشت (P= 0.007 ,r=0.64). همبستگی در پایگاه علوم جها اسلام معنی دار نشد (p>0.05 ,rsp= 0.23). بین رابطه خود – استنادی مجله با ضریب تاثیر در دو پایگاه تفاوت معنی داری وجود نداشت (P=0.526).
نتیجه گیری: توجه به نرخ خود – استنادی های مجله برای مقایسه ضریب تاثیر مجلات در داخل وبگاه علوم مهم تر از توجه به آن در مقایسه مجلات مورد بررسی بین دو پایگاه می باشد.