مقاله مقایسه هراس اجتماعی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم رفتاری از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه هراس اجتماعی و حساسیت اضطرابی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسیت اضطرابی
مقاله هراس اجتماعی
مقاله مصرف روزانه سیگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تکلوی ورنیاب سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: امروزه تلاش زیادی برای درک بهتر ارتباط بین استفاده از تنباکو و اختلال اضطرابی انجام می شود. تمامی تحقیقات رابطه دو طرفه بین استفاده از تنباکو و اضطراب، اختلالات اضطرابی را متذکر شده اند. حساسیت اضطرابی به ترس از اضطراب و حساسیت انگیخته شده مرتبط با آن است که به عنوان زمینه ساز شناختی برای اضطراب و آسیب شناختی مرتبط با استرس مفهوم سازی شده است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه هراس اجتماعی و حساسیت اضطرابی با مصرف سیگار در دانشجویان بود.
روش: نمونه پژوهش شامل ۵۰ دانشجوی پسر سیگاری، ۵۰ دانشجوی پسر غیر سیگاری بود که به شیوه در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه هراس اجتماعی کانورو همکاران (۲۰۰۰)، شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی تیلور و کاکس (۱۹۹۸) و ابزار خود گزارش دهی رفتار سیگار کشیدن پاتریک و همکاران (۱۹۹۴) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل مانوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری در میزان حساسیت اضطرابی و هراس اجتماعی افراد سیگاری و غیر سیگاری وجود دارد. همچنین تحلیل داده ها نشان داد بین نمره کلی هراس اجتماعی و حساسیت اضطرابی با مصرف سیگار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: یافته ها پیشنهاد می کند که هراس اجتماعی و حساسیت اضطرابی به عنوان عامل های شناختی مهمی برای درک بهتر فرآیندهای روان شناختی/بالینی سیگار کشیدن می باشند.