مقاله مقایسه نگرش پزشکان و بیماران در مورد اتانازی در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۹۰-۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۳۷۷ تا ۳۸۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه نگرش پزشکان و بیماران در مورد اتانازی در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۹۰-۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتانازی
مقاله بیماران
مقاله پزشکان
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسی نژاد فخرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: عکاظی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: مقاره زاده اصفهانی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی نژاد وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نگرش پزشکان و بیماران به اتانازی نقش مهمی در رواج قانونی یا فراقانونی چنین عملکردی در بیمارستان ها دارد. این مطالعه با هدف تعیین نگرش پزشکان و بیماران در مورد اتانازی در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه تهران در سال ۹۱ ۹۰، اجرا گردید.
روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی بود. حجم نمونه در هر گروه ۱۰۰ نفر و با روش طبقه بندی تصادفی شده مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS آنالیز شد. در تجزیه داده ها از تست های آماری Chi-square و t test استفاده شد.
نتایج: ۷۸% از بیماران و ۶۳% از پزشکان با انجام حداقل یکی از موارد اتانازی موافق بودند. میزان موافقت با تمام انواع اتانازی داوطلبانه و اجباری به طور معنی داری در گروه بیماران نسبت به گروه پزشکان بیشتر بود (۰٫۰۵>P). تفاوت معنی دار آماری بین جنس، تاهل، تحصیلات و سن بیماران با نگرش در مورد انجام اتانازی دیده نشد P>0.05)). همچنین تفاوت معنی دار آماری بین جنس، نوع تخصص، محل فعالیت، بخش های بیمارستانی، سن و سابقه کار پزشکان با نگرش در مورد انجام اتانازی نیز دیده نشد (P>0.05).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که اکثریت بیماران و پزشکان شرکت کننده در این مطالعه با انجام یکی از انواع اتانازی موافق بودند و بیماران به میزان بیشتری نسبت به پزشکان با اتانازی موافق بودند. انجام مطالعات آتی جهت روشن ساختن نیازهای آموزشی در این زمینه و تدوین قوانین و مقررات مرتبط در این رابطه توصیه می گردد.