مقاله مقایسه نگرش مذهبی، ادراک استرس و سلامت روان در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در سلامت و روان شناسی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه نگرش مذهبی، ادراک استرس و سلامت روان در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک استرس
مقاله دانشجویان
مقاله سلامت روانی
مقاله سیگار و نگرش مذهبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری خسروشاهی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نصرت آباد تورج
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورخیرالدین جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه با هدف مقایسه نگرش مذهبی، ادراک استرس و سلامت روان در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری انجام شد. این پژوهش پس رویدادی از نوع مورد شاهدی است. نمونه آماری این پژوهش شامل ۲۰۰ نفردانشجو (۱۰۰ نفر سیگاری و ۱۰۰ نفر غیرسیگاری) بودند که داوطلبانه انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها با استفاده از پرسش نامه نگرش سنج مذهبی براهنی، مقیاس ادراک استرس (PSS) و پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ) ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دو گروه از لحاظ نگرش مذهبی، ادراک استرس و سلامت روان تفاوت معناداری با هم دارند،. به طوری که میانگین نگرش مذهبی و ادراک استرس مثبت در دانشجویان غیرسیگاری، به طور معنادار بیش تر از دانشجویان سیگاری بود و میانگین ادراک استرس منفی و سلامت روانی در دانشجویان سیگاری، به طور معناداری بیش تر از دانشجویان غیرسیگاری بود. همچنین یافته ها نشان داد که نگرش مذهبی در هر دو گروه با ادراک استرس مثبت رابطه مثبت و با ادراک استرس منفی و سلامت روانی رابطه منفی دارد. از سویی، سلامت روانی با ادراک استرس مثبت رابطه منفی و با ادراک استرس منفی رابطه مثبت دارد. بنابراین، بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که با افزایش نگرش مذهبی دانشجویان و آموزش راهبردهای مقابله با استرس می توانیم از سیگاری شدن آن ها جلوگیری کنیم.