مقاله مقایسه نگرش دانشجویان پرستاری و علوم اسلامی مشهد نسبت به اهدای عضو بعد از مرگ مغزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مراقبت های نوین از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه نگرش دانشجویان پرستاری و علوم اسلامی مشهد نسبت به اهدای عضو بعد از مرگ مغزی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهدای عضو
مقاله دانشجو
مقاله مرگ مغزی
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده تقی آباد بتول
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: ریحانی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تقاضای هزاران نفر بیمار منتظر پیوند عضو در هر سال حاکی از میزان پایین اهدای عضو می باشد. در این راستا نقش پرستاران در تشخیص متقاضیان بالقوه اهدای عضو از اهمیت خاصی برخوردار است. علاوه بر آن باورهای مذهبی به عنوان مهمترین عامل در تصمیم گیری برای انجام این مهم می باشد.با توجه به نقش مهم این دو گروه در تشویق و توجیه اطرافیان بیماران مبتلا به مرگ مغزی و عدم مطالعات قبلی در این زمینه، این مطالعه با هدف ارزیابی نگرش دانشجویان پرستاری و علوم اسلامی مشهد نسبت به اهدای عضو بعد از مرگ مغزی انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی ۳۱۶ دانشجو شامل ۱۷۳ دانشجوی پرستاری و ۱۴۳ دانشجوی علوم اسلامی که به صورت غیراحتمالی و مبتنی بر هدف انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۳ و آزمون آماری Chi-square در سطح معنی داری ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در این مطالعه ۲۷۷ نفر از کل دانشجویان (۸۷٫۶%)، ۱۵۶ نفر از دانشجویان پرستاری (۹۰٫۲%) و ۱۲۴ نفر از دانشجویان علوم اسلامی (۸۷٫۱%) راضی به اهدای عضو خویش بعد از مرگ بودند، اما تنها ۱۸ نفر از کل دانشجویان (۵٫۷%)، ۱۶ دانشجوی پرستاری (۹٫۲%) و دو دانشجوی علوم اسلامی (۱٫۴%) دارای کارت اهدای عضو بودند. توجه به بعد معنوی، نجات گیرنده عضو، ایجاد نشاط در گیرنده عضو و توجه به ابعاد انسانی، به ترتیب مهمترین دلایل موافقت افراد راضی به اهدای عضو خویش بود. در مقابل مسائل عاطفی، دستکاری جسد و مخالفت خانواده، به ترتیب مهمترین دلایل مخالفان شناخته شدند.
نتیجه گیری: اگرچه ابراز تمایل به اهدای عضو در بین دانشجویان در حد بالایی می باشد، اما تعداد دارندگان کارت اهدای عضو بسیار محدود است که آموزش های بیشتری از طریق منابع درسی را می طلبد تا نگرش های نسبتا مثبت مربوط به آن فراهم گردد.