مقاله مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید به روش ارزیابی آنلاین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۲۴ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید به روش ارزیابی آنلاین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی
مقاله ارزشیابی آنلاین
مقاله دانشجویان
مقاله کیفیت تدریس استادان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورسندی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی فراهانی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارزشیابی در نظام آموزش پزشکی به دلیل لزوم تربیت نیروی انسانی کارآزموده و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت مطلوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک از کیفیت تدریس اساتید به روش آنلاین بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی ۷۵۸ نفر از دانشجویان و ۱۲۲ نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۸۹-۹۰ صورت پذیرفت. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای بود که دید گاه اساتید و دانشجویان را نسبت به ارزیابی کیفیت تدریس اساتید به شیوه آنلاین در ابعاد امنیت ارزیابی، جو کلاس، دقت و اقتصادی بودن ارزیابی بررسی می کرد. به منظور آنالیز داده ها از آمار توصیفی و جهت مقایسه میانگین ها از تی مستقل استفاده گردید.
یافته ها: میانگین نمره نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به ارزیابی کیفیت تدریس اساتید با روش آنلاین به ترتیب برابر
۶۲٫۳۵±۷٫۳۰ و ۵۷٫۸۹±۱۲٫۳۱ بود که بین آن ها اختلاف معنا داری وجود داشت (P<0.0001).
نتیجه گیری: نظر به این که در این تحقیق استادان و دانشجویان دیدگاه مثبتی نسبت به ارزشیابی آنلاین داشتند، استفاده از این روش در سیستم ارزشیابی کیفیت تدریس استادان پیشنهاد می گردد.