مقاله مقایسه نیم رخ کارکردهای اجرایی و توجه کودکان عادی وکودکان دچار ناتوانی های یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۹۹ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه نیم رخ کارکردهای اجرایی و توجه کودکان عادی وکودکان دچار ناتوانی های یادگیری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توجه
مقاله کارکردهای اجرایی
مقاله ناتوانی های یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلمزن شیما
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیم رخ کارکردهای اجرایی و توجه کودکان عادی و کودکان دچار ناتوانی های یادگیری صورت گرفت. این مطالعه به صورت پس روی دادی (علی- مقایسه ‎ای) انجام شد. بدین منظور ۳۰ نفر از مادران دانش آموزان عادی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و۳۰ نفر از مادران دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه تشخیصی عصب روان شناختی کانرز و ماتریس های پیشرونده ریون استفاده شد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغییری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد بین توجه و کارکردهای اجرایی دو گروه عادی و دچار ناتوانی های یادگیری تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج نشان می دهد کودکان دچار ناتوانی های یادگیری در مقایسه با کودکان عادی در کارکردهای اجرایی و توجه عملکرد ضعیف تری دارند.