مقاله مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان ترم اول با دانشجویان ترم هفت و بالاتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان ترم اول با دانشجویان ترم هفت و بالاتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیمرخ روانی
مقاله دانشجویان ترم اول
مقاله دانشجویان ترم هفت و بالاتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پویامنش جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان ترم اول با دانشجویان ترم هفت و بالاتر دانشکده علوم انسانی بود. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دختر و پسر ترم اول و ترم هفت و بالاتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰-۸۹ مشغول تحصیل بودند. حجم نمونه تعداد ۳۰۴ دانشجو بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، فرم ۷۱ سئوالی پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا بود. نتایج آزمون تی گروه های مستقل نشان داد که دو گروه در دو مقیاس روایی f وk تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و میانگین گروه ترم هفت و بالاتر، بیشتر از دانشجویان ترم اول بود. یعنی این گروه از دانشجویان احساس بد خود را بیشتر ابراز داشتند و همچنین قصد داشتند در اعتراف به مشکلات روانی دفاع کنند. در تجزیه و تحلیل نتایج مقیاسهای بالینی مشخص شد که ازمودنی های ترم هفت و بالاتر به طور معناداری در مقیاسهای خودبیمار انگاری، افسردگی، انحراف روانی- اجتماعی، پارانویا و ضعف روانی نمره بالاتر ی نسبت به گروه دیگر داشتند. در دو مقیاس هیستری و اسکیزوفرنیا تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. همچنین میانگین گروه ترم اول در مقیاس هیپومانی بالاتر از گروه دیگر بود.