مقاله مقایسه نوع و میزان پرخاشگری در میان نوجوانان در معرض نمایش فیلم های خشن نوجوانان مشکین شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه نوع و میزان پرخاشگری در میان نوجوانان در معرض نمایش فیلم های خشن نوجوانان مشکین شهر
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیلم خشن
مقاله پرخاشگری
مقاله پرخاشگری کلامی
مقاله پرخاشگری بدنی
مقاله خشم
مقاله خصومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: عظیم زاده شیوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه ای نوع و میزان پرخاشگری در میان نوجوانان در معرض نمایش بیش تر و کم تر فیلم های خشن می باشد.
روش پژوهش حاضر به صورت غیر تجربی و از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری مورد مطالعه متشکل از کلیه دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان مشکین شهر تشکیل می دهند و گروه نمونه ۳۰۰ دانش آموز سال سوم دبیرستان را شامل می شود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده است. این گروه به دو پرسشنامه، شامل پرسشنامه محقق ساخته تماشای فیلم خشن، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (AQ) پاسخ دادند.
مقایسه نتایج با آزمون آماری t مستقل نشان داد که بین میانگین پرخاشگری کل در دو گروه از نوجوانان در معرض تماشای کم و زیاد فیلم های خشن تفاوت معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر از بین چهار نوع پرخاشگری بین دو گروه فوق الذکر فقط در پرخاشگری کلامی تفاوت معنی دار به دست نیامد و در سه نوع دیگر از انواع پرخاشگری تفاوت معنی دار آماری وجود داشت.