مقاله مقایسه نوسان پوسچر در ورزشکاران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی و سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در طب توانبخشی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه نوسان پوسچر در ورزشکاران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی و سالم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسان پوسچر
مقاله کمردرد مزمن غیراختصاصی
مقاله ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صیدی فواد
جناب آقای / سرکار خانم: مینونژاد هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف:کنترل پوسچر اساس عملکرد حرکات بدن بوده و وجود آن برای بسیاری از فعالیت های ورزشی، مورد نیاز و ضروری می باشد. عوامل متعددی می توانند بر میزان کارایی سیستم کنترل پوسچر تاثیر منفی گذاشته و ثبات پوسچر را کاهش دهند که در نتیجه با افزایش نوسانات پوسچر همراه خواهد بود. از جمله این عوامل، می توان به اختلالات اسکلتی- عضلانی مانند کمردرد اشاره نمود؛ لذا هدف تحقیق حاضر مقایسه میزان نوسان پوسچر در ورزشکاران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی در مقایسه با ورزشکاران سالم بود.
مواد و روش ها: میزان نوسان پوسچر ۶۸ ورزشکار (۳۴ ورزشکار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی و ۳۴ ورزشکار سالم) به وسیله دستگاه توزیع فشار زبریس در دو حالت ایستاده با چشمان باز و بسته مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام تجزیه و تحلیل داده های آماری و نیز مقایسه بین گروه ها از روش آماری تی مستقل استفاده گردید.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که در هردو وضعیت ایستاده با چشمان باز و بسته در میزان نوسان پوسچر بین ورزشکاران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با ورزشکاران سالم تفاوت معناداری وجود دارد (P£۰٫۰۵).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، مشاهده می شود که ورزشکاران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی در مقایسه با ورزشکاران سالم مشابه از نوسان پوسچر بیشتری در دو وضعیت ایستاده با چشمان باز و بسته برخوردار بودند که این نتایج بیانگر وجود اختلال در کنترل پوسچر این ورزشکاران می باشد. پیشنهاد می شود با اندازه گیری نوسان پوسچر در ورزشکاران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی به شناسایی یکی از مهم ترین عوامل خطرزای آسیب های ورزشی در این افراد اقدام نمود.