مقاله مقایسه نمره دهی ارزیابی طولانی مدت سلامت و وضعیت فیزیولوژیک حاد (APACHE II) با نمره دهی ساده شده وضعیت فیزیولوژیک حاد (SAPS II) در پیش گویی مرگ و میر بیماران بخش مراقبت های ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه نمره دهی ارزیابی طولانی مدت سلامت و وضعیت فیزیولوژیک حاد (APACHE II) با نمره دهی ساده شده وضعیت فیزیولوژیک حاد (SAPS II) در پیش گویی مرگ و میر بیماران بخش مراقبت های ویژه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمودار خصوصیات عملکردی
مقاله APACHE II
مقاله بخش های مراقبت های ویژه
مقاله مرگ و میر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: کریم زاده تکتم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نوید
جناب آقای / سرکار خانم: ارفعی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: سیستم های نمره دهی برای پیش گویی پیامد بیماران بدحال تکامل یافتند تا تصمیم گیری در مورد بیماران و تخصیص منابع برای ایشان تسهیل شود.
هدف: مطالعه به منظور مقایسه نمره دهی ارزیابی طولانی مدت سلامت و وضعیت فیزیولوژیک حاد (APACHE II) با نمره دهی ساده شده وضعیت فیزیولوژیک حاد (SAPS II) در پیش گویی مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی، بر روی ۸۸ بیمار انجام شد که در سال ۱۳۸۷ به علت تروما یا جراحی در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی قزوین بستری شده بودند. نتایج معاینه های بالینی، آزمون های بیوشیمیایی و مشخصه های فردی بیماران طی ۲۴ ساعت ابتدایی پذیرش، جهت تکمیل هر کدام از سیستم های نمره دهی جمع آوری شدند. مرگ و میر مشاهده شده و احتمال مرگ و میر پیش بینی شده توسط این سیستم ها ثبت و با هم مقایسه شدند. میزان تشخیص هر سیستم با رسم نمودارهای خصوصیات عملکردی (ROC) ارزیابی و داده ها با آزمون های آماری رگرسیون لجستیک و مجذور کای تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سنی بیماران ۲۳٫۰۹±۴۴٫۲۵ سال (با محدوده سنی ۲ تا ۸۶ سال) بود. مرگ و میر مشاهده شده در بخش مراقبت های ویژه،۳۲٫۵ % و مقادیر پیش بینی شده با استفاده از سیستم های SAPS II و APACHE II به ترتیب۲۴٫۲ ±۲۳٫۶۳ و ۱۵٫۱±۱۹٫۸۸ درصد بود. ارتباط بین این دو سیستم و بین هر کدام از آن ها با مرگ و میر مشاهده شده از نظر آماری معنی دار بود. همچنین ارتباط آماری معنی داری بین نتیجه هر کدام از معیارها با نمره کمای گلاسکو (GCS) وجود داشت. مقایسه سطح زیر منحنی ROC در مورد APACHE II بهتر از SAPS II با مرگ و میر مشاهده شده قابل تطبیق بود (به ترتیب ۰٫۸۲۳ و ۰٫۷۹۰).
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، می توان از هر دو سیستم نمره دهی SAPS II و APACHE II برای پیش بینی مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه استفاده کرد، ولی هیچ کدام از آن ها نمی توانند به تصمیم گیری قطعی در مورد بیماران کمک کنند.