مقاله مقایسه نمرات ارزشیابی استاد توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۲ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه نمرات ارزشیابی استاد توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی استاد
مقاله دانشجویان
مقاله فارغ التحصیلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکورنیا عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: امین منصور
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرزاده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: استفاده از نظرات فارغ التحصیلان برای ارزشیابی اساتید می تواند در تایید و اعتبار نتایج ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان مفید واقع شده و در پذیرش نتایج این ارزشیابی نزد اساتید و مدیران موثر واقع گردد. این مطالعه با هدف مقایسه نمرات ارزشیابی استاد توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان طراحی و اجرا شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ۸۴ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان مورد ارزشیابی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه شده و شامل ۱۵ سوال پنج گزینه ای بود. این پرسشنامه توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان تکمیل شد و مورد آنالیز قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS V18 تحلیل شد.
یافته ها: میانگین نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان به ترتیب
۴٫۰۴±۰٫۴۱ و ۳٫۹۶±۰٫۴۷ بود (P=0.26) و ضریب همبستگی بین نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان ۰٫۶۱۸ بدست آمد (P=0.0001).
نتیجه گیری: عدم تفاوت بین میانگین نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان نشان دهنده توافق دانشجویان و فارغ التحصیلان در ارزشیابی اساتید و بیانگر ثبات نمرات ارزشیابی اساتید و اعتبار نتایج ارزشیابی های دانشجویی می باشد.