مقاله مقایسه نمایه قند خون دو نوع عسل ایرانی با نسبت فروکتوز به گلوکز متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۴۷۹ تا ۴۸۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه نمایه قند خون دو نوع عسل ایرانی با نسبت فروکتوز به گلوکز متفاوت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمایه قند خون
مقاله عسل
مقاله قند خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیشه بر فریده
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی محمدطه
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش ها نشان داده اند نمایه قند خون عسل به نوع گیاه و نسبت فروکتوز به گلوکز آن بستگی دارد. نمایه قند خون عسل های ایرانی به جز یک مورد مشخص نشده، بنابراین در این پژوهش نمایه قند خون دو نوع عسل ایرانی، که از نظر منشا گیاهی و ترکیب شیمیایی متفاوت بودند، تعیین و تغییرات قند خون پس از خوردن آن ها مقایسه گردید.
مواد و روش ها: ۱۰ فرد سالم با میانگین سنی ۲٫۷±۲۸ و میانگین نمایه توده بدن ۲٫۶±۲۴٫۳ کیلوگرم بر مترمربع در پژوهش حاضر شرکت داشتند. افراد در ۳ روز مختلف پس از ۱۰ ساعت روزه داری به آزمایشگاه مراجعه نموده و قند خون آن ها در مدت ۲ ساعت پس از خوردن محلول گلوکز یا محلول هر یک از عسل های آویشن بوشهر و شبدر خرم آباد اندازه گیری شد. مساحت افزایش یافته زیر منحنی قند خون (IAUC) با استفاده از فرمول ذوزنقه ای و با کسر مقادیر ناشتا محاسبه شد. داده ها با استفاده از آنووا و آزمون مقادیر تکراری با نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۷ تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نمایه قند خون عسل آویشن و عسل شبدر به ترتیب ۶۵٫۹ و ۶۴٫۹ تعیین گردید. بین مساحت افزایش یافته زیر منحنی قند خون پس از خوردن عسل آویشن (۳۶٫۵±۱۴۰٫۲ میلی مول بر دقیقه در لیتر) و شبدر (۴۷٫۷±۱۳۷٫۷ میلی مول بر دقیقه در لیتر) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: عسل های آویشن بوشهر و شبدر خرم آباد نمایه قند خون مشابهی داشتند. هم چنین، منبع گیاهی و نسبت فروکتوز به گلوکز تاثیری بر نمایه قند خون آن ها نداشت.