مقاله مقایسه نقاشی خانواده و نقاشی خانه-درخت-آدم در دو گروه کودکان دارای والدین معتاد و غیرمعتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اعتیاد پژوهی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه نقاشی خانواده و نقاشی خانه-درخت-آدم در دو گروه کودکان دارای والدین معتاد و غیرمعتاد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های بالینی
مقاله والدین معتاد
مقاله نقاشی خانواده
مقاله نقاشی خانه-درخت-آدم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کردمیرزا نیکوزاده عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه نتایج آزمون ترسیم خانواده و آزمون ترسیم خانه-درخت-آدم در کودکان دارای والدین معتاد و غیرمعتاد انجام شد.
روش: این پژوهش یک مطالعه علی-مقایسه ای بود. در این پژوهش ۵۰ کودک از والدین معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد تهران با ۵۰ کودک از والدین غیرمعتاد که هر دو گروه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و توسط آزمون ترسیم خانواده و ترسیم خانه-درخت-آدم، مورد سنجش قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص های ترسیمی در نقاشی های خانه-درخت-آدم و ترسیم خانواده کودکان دارای والدین معتاد در مقایسه با گروه غیرمعتاد، بیشتر است و نمرات بالاتری را در میزان شاخص های ترسیمی از جمله افسردگی و نشانه های اضطراب و ضعف عزت نفس و همچنین ناارزنده سازی به دست آورده اند.
نتیجه گیری: می توان بیان کرد که مصرف مواد در والدین، مشکلات جسمی، عاطفی و رفتاری در کودکان را تشدید و تسریع می کند.