مقاله مقایسه نظریه ذهن و بازشناسی هیجان چهره ای در افراد روان پریش گرا، روان رنجورگرا و عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه نظریه ذهن و بازشناسی هیجان چهره ای در افراد روان پریش گرا، روان رنجورگرا و عادی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه ذهن
مقاله بازشناسی هیجان چهره ای
مقاله روان رنجورگرایی
مقاله روان پریش گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکفته سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی نیا پروین
جناب آقای / سرکار خانم: صباحی پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: شناخت اجتماعی، که نسبتا مستقل از دیگر وجوه شناخت است، به عملکرد ذهنی در تعاملات اجتماعی و نقش خود و دیگران در بافت اجتماع اشاره دارد. هدف این پژوهش، مقایسه نظریه ذهن و بازشناسی هیجان چهره ای در افراد روان رنجورگرا، روان پریش گرا و عادی است.
روش: در این پژوهش  400دانشجوی دختر به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه تجدید نظر شده شخصیتی آیزنک را کامل کردند. سپس بر اساس ملاک های ورود، سه گروه روان رنجورگرا، روان پریش گرا و عادی (N=90) انتخاب شدند. در ادامه، آزمون های نظریه ذهن، بازشناسی هیجان چهره ای و فرم کوتاه آزمون هوشی تجدید نظر شده وکسلر بزرگسالان برای شرکت کنندگان اجرا و داده ها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که گروه ها در نظریه ذهن تفاوت معناداری ندارند و در بازشناسی هیجان چهره ای فقط افراد روان رنجورگرا و عادی در بازشناسی هیجان ترس تفاوت معنادار دارند. در پایان با توجه به مبانی نظری و عملی درمورد یافته ها بحث و نتیجه گیری شد.