مقاله مقایسه نظریات مکاتب اقتصادی منتخب به منظور استخراج چارچوب نظری سیاست های صنعتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سیاست علم و فناوری از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه نظریات مکاتب اقتصادی منتخب به منظور استخراج چارچوب نظری سیاست های صنعتی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاست صنعتی
مقاله مکاتب اقتصادی
مقاله توسعه صنعتی
مقاله اقتصاد متعارف
مقاله اقتصاد پسامتعارف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدخواه روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیاست صنعتی یکی از مقولات مهم اقتصادی است که سابقه نظریه پردازی در این مقوله به قرن هجدهم برمی گردد. اما به دلیل غلبه اقتصاد مرسوم که معتقد به عدم دخالت دولت در توسعه است، این مقوله چندان که باید در محافل علمی و سیاست گذاری فراگیر نشده است. در این مقاله، با بررسی مقایسه ای مهمترین مکاتب نظری، مشاهده می شود که دو جریان نظری اقتصاد که به اقتصاد متعارف و اقتصاد پسامتعارف مشهورند، رویکردهای متمایزی نسبت به مقوله سیاست های دولت در توسعه صنعتی دارند. این تمایز در قالب مقایسه هشت محور، از قبیل تئوری بنگاه، نوع رقابت، نقش مکانیزم بازار و غیره نشان داده شده است. در انتها نیز چارچوبی برای نشان دادن ابعاد نظری سیاست صنعتی ارائه شده و بر این اساس، تحلیلی کلی درباره وضعیت ادبیات نظری سیاست صنعتی در ایران ارائه شده است.