مقاله مقایسه نتایج درمان روش جراحی رایتینگتون با کوخر در شکستگی سر رادیوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه نتایج درمان روش جراحی رایتینگتون با کوخر در شکستگی سر رادیوس
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگی سر رادیوس
مقاله روش رایتینگتون
مقاله روش کوخر
مقاله لیگامان اوربیکولا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی دارستانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمیان غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: منافی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امامی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عالیپور یداله
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانی رنجبر سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شکستگی سر رادیوس معمول ترین مشکل استخوانی آرنج در بالغین است. برش لیگامان اوربیکولاریس برای دسترسی به سر رادیوس در روش های خلفی با بی ثباتی مفصل همراه بوده است. در روش رایتینگتون نیازی به برش این لیگامان نیست و احتمالا نتایج بهتری دارد. لذا به منظور مقایسه نتایج درمان شکستگی سر رادیوس بین دو روش کوخر و رایتینگتون این تحقیق انجام گرفت.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، تعداد ۶۰ بیمار دچار شکستگی سر رادیوس به صورت تصادفی به دو گروه رایتینگتون و کوخر (هر گروه ۳۰ نفر) تقسیم شدند. جراحی به روش استاندارد انجام گرفت. یک سال پس از درمان، نتایج از نظر دامنه حرکتی، درد و سایر عوارض بررسی و در دو گروه مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافته ها: دامنه حرکتی در گروه ریتینگتون ۲۷±۱۴۲ درجه به طور معنی داری از گروه کوخر به میزان ۲۹±۱۲۵ درجه بیشتر بود (P<0.05). دو گروه از نظر دامنه حرکتی سوپیناسیون، پروناسیون و میزان درد اختلاف آماری معنی داری با هم نداشتند. موردی از عفونت دیده نشد. محدودیت حرکتی در ۱۶٫۷% از بیماران گروه کوخر و ۶٫۷% از بیماران گروه رایتینگتون وجود داشت. همچنین در گروه کوخر ۳٫۳% بیماران دچار آسیب PIN شدند. میزان بروز عوارض بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود.(NS)
نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده از روش رایتینگتون برای درمان بیماران دچار شکستگی سر رادیوس به دلیل آسیب کمتر بافت نرم و عدم برش کمپلکس لیگامانی خارجی و آسیب بافت نرم با دامنه حرکتی بهتر و عوارض کمتری همراه و نتایج درمان بهتر از روش کوخر است.