مقاله مقایسه نتایج تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم در الیگوآستنوتراتوزوسپرمی و آزواسپرمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه نتایج تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم در الیگوآستنوتراتوزوسپرمی و آزواسپرمی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزواسپرمی
مقاله تزریق اسپرم
مقاله درون سیتوپلاسمی
مقاله حاملگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرافزا مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان طلیعه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهیان پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: نیکپوری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: توکل نیا رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با معرفی تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم (Intracytoplasmic Sperm Injection, ICSI) و روش های استخراج اسپرم از بیضه (Testicular Sperm Extraction, TESE) یا اپیدیدیم (PESA)، نقطه عطفی در درمان مبتلایان به آزواسپرمی حاصل گردید. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه نتایج بالینی تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم کسب شده از سمن انزالی مبتلایان به الیگوآستنوتراتوزوسپرمی شدید (OAT) و اسپرم های استخراج شده از بیضه یا اپیدیدیم مبتلایان به آزواسپرمی بود.
روش بررسی: پس از بررسی گذشته نگر بیش از ۴۰۰ پرونده پزشکی مربوط به جمعیت بیماران تحت ICSI، ۴۵ سیکل با علت OAT شدید و ۳۴ سیکل با علت آزواسپرمی، وارد مطالعه شدند. بیماران با استفاده از آگونیست GnRH تحت تیمار قرار گرفتند. صفات بالینی و نیز میزان لقاح، لانه گزینی و حاملگی بالینی به عنوان نتایج اصلی ICSI در بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج کسب شده به صورت میانگین ± انحراف معیار و تعداد (درصد) ارایه گردید.
یافته ها: میانگین سنی، BMI، سطح استرادیول در روز تزریق hCG، تعداد کل اووسیت های کسب شده و مرحله متافاز ۲ و میزان لقاح در بین دو گروه با OAT و آزواسپرمی مشابه بود. تفاوت معناداری در تعداد جنین های انتقال یافته با کیفیت عالی (P=0.09)، میزان لانه گزینی (P=0.238) و حاملگی بالینی (P=0.199) در بین دو گروه یافت نشد.
نتیجه گیری: تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم کسب شده از طریق PESA و TESE، روش های مفیدی جهت کمک به مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی بود و نتایج حاصل، قابل قیاس با تزریق درون سیتوپلاسم اسپرم کسب شده از سمن انزالی مردان مبتلا به OAT شدید می باشد. بنابراین به نظر می رسد که تاثیر کیفیت اسپرم و منبع کسب آن بر نتایج حاصل از ICSI مشابه باشد.