مقاله مقایسه نتایج ارزیابی آزمون ارتقاء دستیاران در گروه های آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۵۲ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه نتایج ارزیابی آزمون ارتقاء دستیاران در گروه های آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی اراک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقایسه
مقاله آزمون
مقاله ارتقاء دستیاران
مقاله دانشگاه علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنبری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: جدیدی رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: طراحی ابزاری مناسب برای سنجش توانمندی دستیاران بنابر نقش ویژه آنان در نظام آموزشی درمانی دانشگاه ها بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان آموزش عالی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه آزمون ارتقاء دستیاران در دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام گرفت.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی ۷۵۰ سوال از آزمون ارتقاء دستیاران در گروه های جراحی، داخلی، اطفال، زنان و بیهوشی از ابعاد رعایت اصول ساختاری، سطح پوشش تاکسونومی، شاخص های تمیز و دشواری و نیز میزان پوشش اهداف یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی اراک مقایسه شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل: چک لیست استاندارد میلمن، چک لیست تعیین سطح تاکسونومی و پوشش اهداف و نیز دستگاه تصحیح اوراق (OMR) بود. روایی و پایایی ابزارها تایید گردید و داده ها بر اساس آزمون های x2 و anowa تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد، گروه زنان با میانگین (۴٫۵±۴٫۲) دارای کم ترین اشکال ساختاری، گروه داخلی از بعد پوشش بالاترین سطح تاکسونومی (۴۰% در سطح کاربرد و ۴۷% در سطح فهم) و گروه جراحی بالاترین درصد پوشش اهداف یادگیری (۹۰٫۷%) و نیز به عنوان مناسب ترین سوالات از بعد شاخص دشواری (۶۷٫۳%) و تمیز (۷۳٫۵%) سوالات در مقایسه با سایر گروه ها ارزیابی شد. بین اشکالات ساختاری، پوشش اهداف یادگیری و سوالات استاندارد در بین گروه های آموزش بالینی اختلاف معناداری مشاهده گردید (P=0.001).
تیجه گیری: این پژوهش بر لزوم تقویت تیم های ارزیابی آزمون، ارتقاء سیستم های الکترونیکی تحلیل آزمون، برگزاری کارگاه های آموزشی و کنترل سوالات قبل از برگزاری آزمون تاکید نموده و اعمال سیاست های تشویقی و انجام مشاوره با کارشناسان تعلیم و تربیت و روان سنجی آزمون را به عنوان اثربخش ترین استراتژی ها ذکر می نماید.