مقاله مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی در افراد چاق، دارای اضافه وزن و وزن بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۷۰ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی در افراد چاق، دارای اضافه وزن و وزن بهنجار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناگویی هیجانی
مقاله تصویر بدنی
مقاله افراد چاق
مقاله اضافه وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصارکاشانی هدی
جناب آقای / سرکار خانم: روشن رسول
جناب آقای / سرکار خانم: خلج علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی جمیله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: چاقی یکی از مشکلاتی است که سلامت افراد جامعه را تهدید می کند. تحقیق حاضر با هدف مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی افراد چاق، دارای اضافه وزن و بهنجار صورت گرفته است.
روش: برای این منظور مجموعا ۲۱۴ نفر شامل ۷۳ فرد چاق (مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی تهران)، ۶۱ فرد دارای اضافه وزن و ۸۰ فرد با وزن طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20) برای ارزیابی ناگویی هیجانی افراد و پرسشنامه روابط چند بعدی – خود (MBSRQ) برای ارزیابی تصویر بدنی می باشد. روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش آزمون مانوا به همراه آزمون تعقیبی شفه می باشند.
یافته ها: ناگویی هیجانی افراد چاق، دارای اضافه وزن و بهنجار و همچنین خرده مقیاس های آن دارای تفاوت معناداری نبود. از طرف دیگر تصویر بدنی افراد چاق در خرده مقیاس های ارزیابی وضع ظاهری، ارزیابی تناسب، گرایش به تناسب، وزن ذهنی، رضایت از نواحی بدنی به طور معناداری از افراد اضافه وزن و نرمال پایین تر بود. ضمن اینکه در خرده مقیاس گرایش به ظاهر تفاوت معناداری بین گروه ها مشاهده نشد. همچنین با بکارگیری آزمون مانوا در خرده مقیاس های تصویر بدنی تفاوت معناداری در بین گروه ها مشاهده شد.
نتیجه گیری: ناگویی هیجانی در گروه های چاق، دارای اضافه وزن و بهنجار تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد که دلیل این امر این است که ناگویی هیجانی به صورت یک متغیر اولیه و صفت شخصیتی ثابت افراد می باشد که ارتباطی به شکل ظاهری آنها ندارد. اما تصویر بدنی افراد چاق به دلیل ویژگی های خاص این افراد نسبت به گروه های دارای اضافه وزن و بهنجار پایین تر است.