مقاله مقایسه نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۷۸ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسایی هیجانی
مقاله باورهای خودکارآمدی
مقاله عزت نفس
مقاله ناتوانی یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وحیدی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه، مقایسه نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری بود. این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی (دختر و پسر) با و بدون ناتوانی های یادگیری شهر ایلام در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ بود. آزمودنی های پژوهش، ۳۰ نفر از دانش آموزان با ناتوانی یادگیری بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و ۳۰ نفر از دانش آموزان عادی نیز به شیوه همتاسازی (بر اساس، سن، جنس و پایه تحصیلی) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس آلکسی تایمی تورنتو، پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و مقیاس عزت نفس روزنبرگ بود. نتایج نشان داد که بین دو گروه از دانش آموزان در نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عز ت نفس تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از مشکلات دانش آموزان ناتوان یادگیری در توانایی های هیجانی است. همچنین به دلیل آن که انتظارات پایینی از خود دارند، سطوح پایینی از باورهای خودکارآمدی و عزت نفس را تجربه می کنند. بنابراین توجه به برنامه های آموزشی و خدمات مشاوره ای برای این دانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.