مقاله مقایسه مکانیسم های دفاعی کارکنان تولید، تعمیرات بخش (احیاء مستقیم) و کارکنان امور اداری شرکت فولاد خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه مکانیسم های دفاعی کارکنان تولید، تعمیرات بخش (احیاء مستقیم) و کارکنان امور اداری شرکت فولاد خوزستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانیسم های دفاعی
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احتشام زاده پروین
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صمیمی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مکانیسم های دفاعی کارکنان بخش تولید و تعمیرات (بخش احیاء) و کارکنان بخش اداری شرکت فولاد خوزستان بود. نمونه مورد بررسی ۲۲۳ نفر از کارکنان شرکت فولاد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان انتخاب شدند. این پژوهش از نوع پس رویدادی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40) بود. داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه ANOVA و آزمون تعقیبی شفه و در سطح معنی داری (۰٫۰۵=a) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، یافته های پژوهش نشان داد که بین بخش تولید، تعمیرات (احیاء مستقیم) و امور اداری از نظر مکانیسم های دفاعی رشد نایافته، رشد یافته و روان آزرده تفاوت معنی داری وجود دارد.