مقاله مقایسه میکروارگانسیم های رشدیافته از گوشی های موبایل پرسنل درمانی با پرسنل غیردرمانی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۶۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه میکروارگانسیم های رشدیافته از گوشی های موبایل پرسنل درمانی با پرسنل غیردرمانی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوشی موبایل
مقاله میکروارگانیسم
مقاله عفونت بیمارستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براری سوادکوهی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: پورنصراله محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رجب نیا رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: سالار نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: بیژنی علی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاپور محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه گوشی های موبایل یکی از ضروری ترین وسایل در زندگی حرفه ای و اجتماعی افراد است. استفاده از گوشی های موبایل در بیمارستان ها نیز اغلب توسط بیماران، ملاقات کنندگان و پرسنل بخش درمانی و پزشکان رایج می باشد، که این امر می تواند گوشی همراه را به مخزنی برای انتقال پاتوژن ها و عفونت های بیمارستانی تبدیل کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی باکتری های موجود بر روی گوشی های موبایل پزشکان و سایر پرسنل بیمارستان های آموزشی بابل می باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی، گوشی موبایل ۱۹۲ نفر پرسنل درمانی و غیردرمانی شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل بصورت تصادفی انتخاب و با سواپ نمونه گیری شد. نمونه ها پس از قرار گرفتن در محیط انتقالی تایو به سرعت به آزمایشگاه بیمارستان امیرکلا ارسال گردید و در محیط کشت مک کانکی آگار و بلاد آگار کشت داده شد. ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد اینکوبه گردید. میکروارگانیسم های رشد یافته توسط تست های بیوشیمیایی شناسایی شد و موارد باکتریال مثبت و منفی از نظر متغیرهای مختلف در مدل رگرسیون لوجستیک مقایسه شدند.
یافته ها: ۱۳۰ مورد (%۶۷٫۷) آلودگی باکتریال مثبت بوده است که در ۹ مورد این آلودگی با بیش از یک باکتری بوده است. از میان باکتری های یافت شده،Bacillus subtilis  با ۴۵ مورد (%۲۳٫۶) بیشترین فراوانی را داشته و بعد از آن Staphylococcus epidermidis با ۲۵ مورد (%۱۳٫۱) رتبه دوم را از جهت فراوانی داشته است. از ۶۲ نمونه ای که آلودگی باکتریال نداشتند، ۱۶ (%۸٫۴) نمونه در کل کشت منفی بوده است و ۴۶ نمونه آلودگی با مخمر داشتند. در مقایسه میان جنس و نوع فعالیت (درمانی و غیردرمانی) بیمارستان محل خدمت و سطح تحصیلات، تنها میان سطح تحصیلات و شیوع آلودگی باکتریال اختلاف معنی داری دیده شد و در گروه دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی کمترین فراوانی آلودگی دیده شد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که گوشی های موبایل افراد آلودگی های میکروبی قابل توجهی دارد. به نظر می رسد با افزایش سطح تحصیلات میزان آلودگی این ابزار به باکتری کاهش می یابد.