مقاله مقایسه میزان کلونیزاسیون کاندیدایی بزاق افراد سیگاری و غیر سیگاری دارای دنچرکامل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان کلونیزاسیون کاندیدایی بزاق افراد سیگاری و غیر سیگاری دارای دنچرکامل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلونیزاسیون
مقاله کاندیدا
مقاله بزاق
مقاله دنچر
مقاله سیگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی کامران محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: عشوری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: گلبان مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در معرض بودن مداوم مخاط دهان با دود سیگار علاوه بر دنچر، منجر به اختلال در عملکرد طبیعی بزاق شده و باعث تشدید کاندیدیازیس می شود. هدف از مطالعه حاضر مقایسه فراوانی کاندیدا در بزاق افراد سیگاریو غیرسیگاری دارای دنچر کامل بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه نمونه بزاق ۴۲ فرد سیگاری و ۴۲ فرد غیرسیگاری دارای دنچر کامل تهیه و برروی محیط کشت سابورو دکستروز آگار کشت داده شد. تعداد کلنی های کاندیدا رشد کرده در هر پلیت شمارش و با تست لوله زایا (Germ tube) و کشت روی محیط کورن میل آگار تعیین گونه شدند. تعداد و نوع گونه کاندیدای جدا شده از بزاق هر دو گروه با استفاده از آزمون های آماری،Chi-square و آزمون همبستگی Spearman تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: هرچند در مجموع هیچ گونه تفاوت معنی داری در میانگین تعداد کلنی های کاندیدا جدا شده از بزاق افراد دو گروه مورد مطالعه مشاهده نشد، ولی کاندیدا آلبیکنس، بیشتر از بزاق افراد غیرسیگاری دارای دنچر جدا گردید. در حالی که گونه های غیرآلبیکنس کاندیدا بیشتر از بزاق افراد سیگاری دارای دنچر جدا گردید (p=0.037). میزان کلونیزاسیون گونه های غیرآلبیکنس در گروه سیگاری در گروه سنی بیشتر از ۶۰ سال نسبت به گروه سنی کمتر از ۶۰ سال بیشتر بود (p=0.037).
نتیجه گیری: با توجه به بیشتر بودن گونه های غیرآلبیکنس کاندیدا در دهان افراد سیگاری دارای دنچر در مقایسه با گروه غیرسیگاری و مقاومت دارویی این گونه ها به داروهای ضدقارچی رایج، کنترل و معاینه دهان این افراد توجه بیشتری را می طلبد.