مقاله مقایسه میزان موفقیت یک ساله کلینیکی و رادیوگرافی دندان های مولر شیری پالپوتومی شده با فریک سولفات و هیپوکلریت سدیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان موفقیت یک ساله کلینیکی و رادیوگرافی دندان های مولر شیری پالپوتومی شده با فریک سولفات و هیپوکلریت سدیم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالپوتومی
مقاله هیپوکلریت سدیم
مقاله فریک سولفات
مقاله دندان های شیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: علیرغم استفاده از فرموکروزول در پالپوتومی دندان های شیری در گذشته، به خاطر معایب آن، جایگزین هایی برای آن مطرح شده است. یکی از این مواد هیپوکلریت سدیم است که علیرغم مطالعات کمی که در مورد آن انجام شده، نتایج قابل قبولی داشته است. هدف از این مطالعه، مقایسه میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافی پالپوتومی هیپوکلریت سدیم ۵% با فریک سولفات ۱۵٫۵% بود.
مواد و روش ها: ۶۰ دندان مولر دوم شیری فک پایین که دارای معیارهای لازم برای پالپوتومی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر بیمار به طور تصادفی یک دندان در گروه پالپوتومی با هیپوکلریت سدیم و یک دندان در گروه پالپوتومی با فریک سولفات قرار گرفت. پالپ چمبر دندان ها با زینک اکساید اوژنول پر شد. سپس با روکش استیل ترمیم شدند. نتایج کلینیکی و رادیوگرافی پس از ۶ و ۱۲ ماه ثبت شد. نتایج با تست مک نمار ارزیابی شد (a=0.05).
یافته ها: موفقیت کلینیکی ۶ ماهه پالپوتومی در هر دو گروه ۱۰۰% (۳۰) بود. موفقیت رادیوگرافی ۶ ماهه گروه هیپوکلریت سدیم ۹۶٫۷% (۲۹) و گروه فریک سولفات ۱۰۰% (۳۰) بود (P=0.67). موفقیت کلینیکی ۱۲ ماهه گروه هیپوکلریت سدیم و گروه فریک سولفات به ترتیب ۱۰۰% (۳۰) و ۹۳٫۳% (۲۸) بود (P=0.22). موفقیت رادیوگرافی ۱۲ ماهه گروه هیپوکلریت سدیم و فریک سولفات به ترتیب ۹۳٫۳% (۲۸) و ۹۶٫۷% (۲۹) بود (P=0.67). از نظر کلینیکی و رادیوگرافی تفاوت معنی داری بین دو گروه در فراخوانی ۶ و ۱۲ ماهه وجود نداشت.
نتیجه گیری: هیپوکلریت سدیم موفقیت کلینیکی و رادیوگرافی قابل مقایسه ای با فریک سولفات در درمان پالپوتومی دندان های مولر شیری نشان داد.