مقاله مقایسه میزان صدمات پرینه در کنترل پرینه با دست و بدون کاربرد دست حین زایمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۵۲ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه میزان صدمات پرینه در کنترل پرینه با دست و بدون کاربرد دست حین زایمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زایمان
مقاله آسیب های پرینه
مقاله Hands on ،Hands off

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی رزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: ساعت ساز سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: شریف نیا سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ملوک زاده سرور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آسیب های پرینه از مشکلات شایع زایمان طبیعی بوده که سلامت و کیفیت بعدی زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. این مطالعه با هدف تاثیر کنترل پرینه با روش های Hands on و Hands off بر صدمات پرینه حین زایمان انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کار آزمایی بالینی تصادفی بوده که نمونه های آن را ۶۰۰ زن نخست زا تشکیل دادند که به طور تصادفی به دو گروه Hands on و Hands off (300 نفر در هر گروه) تقسیم شدند. در روش on Hands وقتی کراونینگ سر انجام شد، ماما انگشت نشانه، میانی، انگشت حلقه و انگشت کوچک دست چپ خود را روی اکسی پوت جنین قرار می داد به طوری که همزمان توسط انگشتان نشانه و شست دست راست به طور u شکل بر بخش خلفی پرینه فشار وارد می شد. در روش طدر مرحله خروج عملکرد ماما بیش تر انتظاری بود و موفقیت چرخش خارجی، زایمان شانه ها و بقیه بدن را مشاهده می نمود. داده ها با استفاده از نرم افزار ۱۹ SPSS  و آزمون های آماری مجذور کای و T-Test مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: دو گروه از نظر میزان صدمات کلی پرینه تفاوت آماری معنی داری نداشتند (p=0.7). بیش ترین آسیب مشاهده شده در هر دو گروه، پارگی درجه ۱ پرینه بوده است. در گروه Hands off تروماهای درجه ۳ (p=0.01) و میزان اپی زیاتومی (p=0.003) به طور معنی داری کم تر از گروه Hands on بوده است ولی میزان پارگی پری یورترال در گروه Hands off به طور معنی داری بیش تر از گروه Hands on بوده است (p=0.01). بین دو گروه از نظر طول مدت مرحله دوم زایمان و پیامدهای نوزادی تفاوتی وجود نداشت.
استنتاج: در مطالعه حاضر کاربرد روش Hands off سبب کاهش موارد اپی زیاتومی و پارگی های درجه ۳ کانال زایمانی شده است بنابراین میتوان آن را به عنوان یک روش ایمن برای زایمان توصیه نمود.